Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy

30 czerwca 2023 r. – nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa

30 czerwca 2023 r. – nadsyłanie wpłat

30 czerwca 2023 r. – nadsyłanie abstraktów referatów i posterów

15 sierpnia 2023 r. – rozesłanie drugiego komunikatu z programem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sesje terenowe i warsztaty

Sesja terenowa A (5 września 11.00 – 16.30)

Granica D/C w kamieniołomie Kowala
Prowadzący: dr hab. Michał Rakociński

 

Warsztaty w magazynie rdzeni w Chmielniku/Kielcach (5 września 11.00 – 16.30)

Prowadzący: prof. Szczepan Porębski, dr Hubert Kiersnowski, dr Natalia Wasielka

Sesja terenowa B (6 września 8.30 – 17.30)

Węglany paleozoiczne


Prowadzący: dr hab. Piotr Łuczyński, prof. Stanisław Skompski, dr Krystian Wójcik

•    Kamieniołom Winna – eifel, wczesny etap płytkomorskiej sedymentacji węglano-wej w strefie kieleckiej, środowiska lagunowe, cykliczność wokółpływowa, maty mikrobialne, stromatolity, oolity;
•    Górno – fran, warstwy kostomłockie, dynamiczna sedymentacja węglanowa w tym osuwiska i warstwy redeponowane, zlepieńce śródformacyjne itp.;
•    kamieniołom Ołowianka: żywet-fran, formacja z Kowali, wapienie stromatoporoi-dowo-koralowcowe z redeponowaną warstwą interpretowaną jako tsunamit;
•    Kadzielnia – fran, budowla organiczna, zatopienie platformy węglanowej, granica fran/famen, syndepozycyjna tektonika blokowa, żyły neptuniczne, brekcje we-wnętrzne.

 

 

Sesja terenowa C (6 września 8.30 – 17.30)

Klastyczne osady permo-triasu

Prowadzący: dr Karol Jewuła, dr hab. Anna Mader, dr Hubert Kiersnowski, dr hab. Inż. Jan Urban, dr hab. Wiesław Trela, mgr Maria Kuleta, mgr Stanisława Zbroja

•    Kamieniołom w Jaworzni – ind, wprowadzenie do geologii permotriasu Gór Świętokrzyskich, litostratygrafia oraz biostratygrafia triasu, granica perm-trias w Górach Świętokrzyskich, globalne ocieplenie a dostawa materiału klastycznego, uwarunkowania tektoniczne i środowiskowe rozwoju krasu w późnym permie i wczesnym triasie;
•    Kamieniołom w Tumlinie – ind-olenek, facje eoliczne ogniwa piaskowców z Tum-lina, facje fluwialne formacji z Goleniaw (?olenek), interakcje procesów eolicz-nych oraz fluwialnych, architektura facjalna systemów eoliczno-fluwialnych w basenach endoreicznych i implikacje zbiornikowe;
•    Kamieniołom „Józef” w Pałęgach – olenek-anizyk, formacja z Samsonowa – se-dymentacja w warunkach klimatu półsuchego, glify krewasowe, mikromorfolo-gia gilgai, paleogleby, facje korytowe rzek okresowych, paleobotanika oraz pale-obiologia;
•    Wyszyna Machorowska – noryk, górny trias basenu środkowoeuropejskiego (facje Steinmergelkeuper sensu lato), paleogleby oraz ichnocenozy bezkregow-ców oraz kręgowców, procesy kanibalizacji na równi zalewowej, klimatostraty-grafia a zapis sedymentologiczny w osadach lądowych.